Jedox company
 
פיתרון Disclosure Management מאפשר חיבור רציף למקורות המידע של היישות המדווחת אל דוח (XBRL (Instance Document. הפקת הדוח מתבצעת על ידי לחיצת כפתור, בזמן הפקת הדיווח המערכת שולפת את המידע המדווח ממקורות המידע העדכניים. גילגול הדיווח מתקופה לתקופה מתבצע במהירות ללא צורך בתיוג המידע מחדש.